Công ty Vương Thành Công nhận danh hiệu DOANH NGHIỆP VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN, NÔNG THÔN VIỆT NAM NĂM 2019